Giải phóng Thủ đô (10/10/1954)

20/02/2016 0

Hiệp định Giơnevơ và Pháp rút quân khỏi Hà Nội Tháng 1-1954, Hội nghị Giơnevơ được triệu tập. Ngày 20-4-1954, Hội nghị bắt đầu bàn về vấn đề Đông Dương. Ngày 4-5, đoàn Đại biểu […]

Cách mạng Tháng Tám 1945

20/02/2016 0

Ngày 15/8/1945 vua Nhật hoàng chính thức tuyên bố đầu hàng Đồng minh. Lúc này, Hội nghị toàn quốc của Đảng và Quốc dân đại hội tại Tân Trào đã có chủ trương, nhưng chưa […]