Vũ Văn Nhậm ra Thăng Long diệt Nguyễn Hữu Chỉnh

Sau khi cùng với Nguyễn Huệ đánh chiếm Thăng Long, lật đổ chúa Trịnh, Nguyễn Hữu Chỉnh được anh em Tây Sơn cho ở lại giữ đất Nghệ An. Nhưng lúc bấy giờ tình hình kinh thành Thăng Long không yên: Trịnh Bồng âm mưu tổ chức lại phủ liêu và đặt Lê Chiêu Thống vào địa vị bù nhìn như cũ. Lê Chiêu Thống phải viết thư cầu cứu Nguyễn Hữu Chỉnh đem quân ra giúp sức.

Năm 1787, Nguyễn Hữu Chỉnh kéo quân vào Thăng Long, đuổi Trịnh Bồng, và được Lê Chiêu Thống phong làm Bình chương quân quốc trọng sự Đại tư đồ (Tể tướng), tước Bằng trung công. Cậy thế có công, Chỉnh đem vây cánh chiếm giữ các chức vị quan trọng trong triều đình và ngoài các trấn. Chỉnh tự lập trại quân doanh Võ thành, đóng ở phủ chúa Trịnh, tự tiện giải quyết mọi vấn đề chính trị. Địa vị của Lê Chiêu Thống lại trở thành hoàn toàn bù nhìn.

Những hành động của Nguyễn Hữu Chỉnh ở Bắc Hà đều được Nguyễn Huệ theo dõi chặt chẽ. Cuối năm 1787, Nguyễn Huệ sai Ngô Văn Sở và Phạm Văn Lân đem quân ra Nghệ An, hợp binh với Vũ Văn Nhậm và sai Vũ Văn Nhậm làm Tiết chế quân thủy bộ, kéo ra Bắc diệt Nguyễn Hữu Chỉnh.

Tháng 12 năm 1787, Vũ Văn Nhậm kéo quân ra Thanh Hóa. Trấn thủ Thanh Hóa là Lê Duật, bộ hạ của Chỉnh bỏ chạy lên phía Bắc sông Trinh Giang.

Được tin quân Tây Sơn kéo ra Thăng Long, Chỉnh vội sai thuộc tướng là Nguyễn Như Thái làm Thống lĩnh, Ninh Tốn làm Tham tán quân vụ đem 2 vạn quân vào Thanh Hóa chống cự. Nhưng Lê Duật và Nguyễn Như Thái đều bị quân Tây Sơn giết chết ở Đa Mai, gần dãy núi Tam Điệp. Chỉ còn một mình Ninh Tốn chạy thoát.

Nghe tin Lê Duật, Nguyễn Như Thái bị chết, khiến Chỉnh vô cùng bối rối, vua Lê Chiêu Thống và bọn triều thần hoang mang cực điểm. Nguyễn Hữu Chỉnh và con là Du phải tự mình mang đại đội binh thuyền ra chống cự. Nhưng Chỉnh và Du cũng bị Vũ Văn Nhậm đánh cho đại bại. Hai cha con vội vàng chạy về Thăng Long.

Lê Chiêu Thống và bọn Nguyễn Hữu Chỉnh biết rằng không thể chống cự lại với đội quân Tây Sơn thiện chiến nên lại bỏ Thăng Long lếch thếch mang vợ con chạy lên Kinh Bắc. Đến Kinh Bắc thì quân lính trốn đi quá nửa, chỉ còn hơn 430 người và 60 cỗ ngựa. Chỉnh lại vội vã đem số tàn quân này vượt qua sông Như Nguyệt (sông Cầu), đến núi Tam Tằng (Bắc Giang) thì gặp quân Tây Sơn do Nguyễn Văn Hòa chỉ huy chặn đánh. Quân Chỉnh nhanh chóng tan rã, Du bị bắt và bị chặt đầu, còn Chỉnh té ngựa chạy trốn đến Mục Sơn (thuộc vùng Yên Thế – Bắc Giang), thì cũng bị bắt đem về Thăng Long. Vũ Văn Nhậm kể tội và sai xé xác Chỉnh.

facebook-profile-picture
About MyHanoi 150 Articles
MyHanoi không chỉ là tên của chúng tôi, đó còn là tên của nỗi nhớ thương, của tình yêu ở trong tim tất cả những ai sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thiêng núi Nùng, sông Nhị, mảnh đất rồng bay, của những ai mà tuổi thơ gắn liền với những con phố, hàng cây, những người đã và đang làm việc tại chốn thành đô đẹp tươi này. Và những ai, dẫu có sống tại quê người, nhưng tấm lòng luôn hướng về Hà Nội – nơi thẳm sâu trong trái tim mình...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*