Tô Hiến Thành phò giúp Ấu chúa

Tô Hiến Thành là một danh thần, một nhà chính trị có tài dưới thời Lý Anh Tông (1138-1175). Ông là người tài kiêm văn võ, có công bình định xứ sở, phá tan quân Ngưu Hống, đánh đuổi quân Ai Lao xâm lấn. Do đó, ông được giữ chức Thái úy.

Tô Hiến Thành lại hết lòng sửa sang việc chính trị, mở mang văn hóa, cho tu bổ, tôn tạo Văn Miếu. Sử cũ cho biết, trong thời kỳ ông nắm binh quyền, vua Lý Anh Tông thường đi tuần các đảo ngoài biển, xem khắp hình thế núi sông, sai vẽ bản đồ địa giới các phiên bang nam, bắc, muốn biết được sự đau khổ của nhân dân và đường đi các nơi xa gần. Vì thế, sử gia Ngô Thì Sĩ rất ca ngợi ông: “Từ khi Anh Vũ chết, Tô Hiến Thành làm Thái úy, nắm binh quyền. Từ đấy mới tuyển quân chọn tướng, cho quan võ luyện tập đánh giặc phá trận. Vua cũng tự cưỡi ngựa bắn cung ở sân bắn và thân đi tuần các đảo ngoài biển. Việc quân cơ, việc phòng biên giới một phen chấn chỉnh…”. (Ngô Thì Sĩ: Đại Việt sử ký tiền biên, Sđd, tr. 292).

Năm Ất Mùi (1175), Lý Anh Tông phong cho Tô Hiến Thành làm Thái phó, Bình chương quân quốc trọng sự (Tể tướng) tước vương, giúp đỡ Thái tử. Khi sắp mất, Lý Anh Tông trao gửi Thái tử Long Cán cho ông giúp dập. Ông nhận lời. Bấy giờ, Thái hậu muốn lập con mình là hoàng tử Long Xưởng lên ngôi vua, đem vàng đến hối lộ ông, bị ông cương quyết từ chối.

Tô Hiến Thành vâng di chiếu quyết lập Thái tử Long Cán mới 3 tuổi lên nối ngôi, tức Lý Cao Tông và hết lòng phò tá vua mới. Từ đó, tình hình trong nước càng yên ổn.

Năm Kỷ Hợi (1179), Tô Hiến Thành mất. Khi ông bệnh nặng, có Tham tri chính sự là Võ Tán Đường ngày đêm săn sóc ông. Thái hậu cùng vua đến thăm, hỏi ông rằng: “Nếu như ông không may thì ai là người có thể thay ông?”. Tô Hiến Thành thẳng thắn trả lời: “Trần Trung Tá có thể thay được?”. Thái hậu nói: “Tán Đường ngày nào cũng hầu thuốc thang, ông lại không nói đến, thế là tại sao?”. Ông trả lời: “Vì bệ hạ hỏi người nào đáng thay tôi, nên tôi nói Trung Tá, nếu như bệ hạ hỏi người nào hầu việc ăn uống thì không phải Tán Đường còn ai?”. Thái hậu khen là trung, nhưng cuối cùng không dùng lời của ông. Sử gia Ngô Sĩ Liên bàn về Tô Hiến Thành có nói: “Tô Hiến Thành nhân việc ký thác con côi, hết sức trung thành, khéo xử trí khi biến cố. Tuy có lúc bị sóng gió lay động xô đẩy, nhưng vẫn vững như cột đá sừng sững giữa dòng, cuối cùng khiến trên yên, dưới phải thuận, không thẹn với phong độ của đại thần ngày xưa…”.

facebook-profile-picture
About MyHanoi 150 Articles
MyHanoi không chỉ là tên của chúng tôi, đó còn là tên của nỗi nhớ thương, của tình yêu ở trong tim tất cả những ai sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thiêng núi Nùng, sông Nhị, mảnh đất rồng bay, của những ai mà tuổi thơ gắn liền với những con phố, hàng cây, những người đã và đang làm việc tại chốn thành đô đẹp tươi này. Và những ai, dẫu có sống tại quê người, nhưng tấm lòng luôn hướng về Hà Nội – nơi thẳm sâu trong trái tim mình...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*