Nguyễn Huệ ra Thăng Long giết Vũ Văn Nhậm

Vũ Văn Nhậm trước là tướng của chúa Nguyễn. Tháng 6 năm 1786, bị Tây Sơn bắt được ở Gia Định, Nhậm xin hàng và được Nguyễn Nhạc mến tài gả con gái, phong chức tước cho. Và Văn Nhậm theo quân Tây Sơn lập được nhiều công lớn, nên khi chiếm được Thăng Long sinh ra kiêu ngạo. Nhậm tự ý lập Sùng Nhượng công Lê Duy Cẩn làm Giám quốc, thực tế là làm bù nhìn, tự mình định đoạt mọi việc ở Thăng Long.

Nguyễn Huệ vốn nghi ngờ Vũ Văn Nhậm từ trước, nên khi sai nhậm làm Tiết chế quân thủy bộ ra Bắc diệt Chỉnh, đã dụ Ngô Văn Sở rằng: “Nhậm là tướng tài, song ta vẫn không tin hắn. Chuyến này ta cho hắn giữ ấn tiết chế, cầm trọng binh coi chư tướng, gánh vác quân quốc trọng sự, chưa chắc đã không khỏi sinh biến đâu. Ta chỉ lo hắn, chứ Bắc Hà có gì. Các ngươi nên xem xét cẩn thận, hễ có điều gì phải lập tức mật báo cho ta biết”. Việc Nguyễn Huệ cho các tướng Phan Văn Lân, Ngô Văn Sở cùng đi cũng là để giám sát và chia bớt quyền hạn của Nhậm.

Lúc này, Vũ Văn Nhậm đã bộc lộ các hành vi chuyên quyền và tính kiêu ngạo, Ngô Văn Sở bèn gửi mật thư đem hết những hành vi ấy của Nhậm kể cho Nguyễn Huệ biết. Đã sẵn nghi ngờ, lại được thư của Sở nên Nguyễn Huệ vội vàng đem binh mã lên đường ra Bắc. Trong mươi ngày Nguyễn Huệ tới Thăng Long, vừa lúc canh tư vào thẳng tư dinh của Nhậm, sai vũ sĩ giết chết ngay tại chỗ.

facebook-profile-picture
About MyHanoi 150 Articles
MyHanoi không chỉ là tên của chúng tôi, đó còn là tên của nỗi nhớ thương, của tình yêu ở trong tim tất cả những ai sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thiêng núi Nùng, sông Nhị, mảnh đất rồng bay, của những ai mà tuổi thơ gắn liền với những con phố, hàng cây, những người đã và đang làm việc tại chốn thành đô đẹp tươi này. Và những ai, dẫu có sống tại quê người, nhưng tấm lòng luôn hướng về Hà Nội – nơi thẳm sâu trong trái tim mình...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*